מיליארדר בכיסוי, לגיון 3, גבול, ארוחה למיליונרים 2, חופי צ'סאפיק 4
חדש בטלוויזיה – יום שלישי, 27 באוגוסט, 2019 / שי שגב

20:00 מיליארדר בִכיסוי | Undercover Billionaire, ערוץ דיסקברי 


גלן סִטרנס הִוא מִיליארדר שִהרוויח אִת הִונו בִשתיִ ידיו. הִוא גִדל בִמשפחת עִניים בִמקום נִידח בִמדינתִִ מרילנד וִהפך לִאב לִילדו הִראשון כִשהיה רִק בִן 14ִ. לפני מִספר שִנים הִוא מִכר אִת הִחברה שִלו תִמורתִ 2.2 מִיליארד דִולר וִהוא מִאמין שִאם הִוא יִכול לִעשותִ את זִה - כִל אִחד יִכול. עִכשיו הִוא מִעמיד אִת הִאמונהִ שלו בִמבחן בִסדרה שִמנצלת אִת מִומחיותו כִדי לִראותִ אם אִפשר לִיצור חִברה בִשווי מִיליון דִולרים בִתוך 9ִ0ִ יום בִלבד, תִוך שִיתוף פִעולה עִם הִמועמד הִמתאים.ִ אבל יִש טִוויסט בִעלילה: הִזהות הִאמיתית שִל סִטרנסִ תישאר חִסויה לִכל מִי שִנמצא סִביבו. הִוא יִתחיל אִתִ עסקיו בִקהילה מִרוחקת עִם מִשאבים מִוגבלים וִבליִ שום קִשרים. הִדרך לִהצלחה כִמעט לִעולם אִינה קִלהִ - הִוא יִצטרך לִבנות קִשרים, מִערכות יִחסים וִלקבלִ עבודה שִמשלמת מִשכורת בִמזומן כִדי לִבנות חִברהִ מאפס. אִם הִוא יִצליח, בִסוף 90ִ הִימים הִוא יִמסור אִתִ החברה שִיצר לִאנשים שִעזרו לִו לִאורך הִדרך -ִ וִאז גִםִ יחשוף אִת זִהותו בִפני הִסובבים אִותו.

22:00 לגיון 3 | Legion 3, ערוץ Yes Edge + ערוץ Yes VOD


עונה אחרונה לדרמה המדוברת. הסדרה מבוססת באופן חופשי על דמויות מסדרת הקומיקס מבית היוצר של מארוול. ספוילר - המרדף אחרי פארוק, הטפיל רב העוצמה שדיוויד (דן סטיבנס) הצליח להוציא מגופו וממוחו, העיר מחדש קול אפל בראשו ורצון עז לצבור כוח. כעת, כשהוא במאבק מול כל מי שחשב לחבר , דיוויד מבקש את עזרתה של מוטנטית צעירה בשם סוויץ' (לורן טסאי) שיכולותיה הסודיות הן המפתח לתוכנית שלו לתקן את הנזקים שגרם.

22:00 גבול | Border, ערוץ Yes3

לפרטים נוספים, ראו יום חמישי, 22 באוגוסט, 2019, בערוץ Yes VOD 

ארוחה למיליונרים 2 | 2 Million Pound Menu, נטפליקס | Netflix


עונה שנייה לסדרת הריאליטי הבריטית. מסעדני הדור הבא מקבלים הזדמנות לפתוח מסעדות פופ-אפ משלהם ולהרשים את ציבור הסועדים – וצוות של משקיעים בריטיים חדי הבחנה.

חופי צ'סאפיק 4 | 4 Chesapeake Shores, נטפליקס | Netflix


עונה רביעית לסדרת הדרמה. אשת קריירה מצליחה ואם חד-הורית חוזרת לעיירה הקטנה במרילנד שייסד אביה, ושוקלת להישאר במקום ולנטוע בו שורשים.

מדור "חדש ב-TV" מסכם את כל מה שחדש בערוצי הטלוויזיה, בהתאם לעדכונים המתקבלים מגופי התוכן והשידור. לעיתים נופלות טעויות בשל שינויים בלוחות המשדרים - נשמח אם תעדכנו אותנו לטובת הקוראים. כותב המדור מדרג רק את התכנים בהם צפה, אשר לחלקם אף ניתן למצוא ביקורת רחבה ומפורטת בהקלקת שם הסרט. מעוניינים להצטרף לצוות הכתיבה? צרו קשר !